Skip to main content

Deklarace principů fungování
a systému řízení Skupiny GUMOTEX

Skupina GUMOTEX je zkušený a stabilní výrobce jedinečných, vysoce kvalitních produktů, který dlouhodobě vytváří hodnotu pro pracovníky, externí partnery a akcionáře.

Vizí Skupiny GUMOTEX je být společností respektovanou pro dokonalost v tom, co dělá, budovanou lidmi, kteří jsou na ni hrdí.

Fungování, systém řízení a veškeré činnosti Skupiny jsou postaveny na pevných hodnotách:

RESPEKT: Respekt jednoho k druhému i obchodním partnerům nás vede při každodenní práci a rozhodování.
SPOLUPRÁCE: Vzájemná komunikace a spolupráce jednotlivců i týmů je klíčem našeho úspěchu.
ÚSILÍ: Vyvíjíme maximální úsilí, abychom byli kvalitním a spolehlivým producentem, obchodním partnerem a zaměstnavatelem.
ODPOVĚDNOST: Vnímáme odpovědnost vůči lidem, společnosti a přírodě. Děláme správné věci. Myslíme na budoucnost.
INOVATIVNOST: Inovace jsou klíčem našeho rozvoje. Stavíme na zkušenostech, jsme otevřeni změnám, příležitostem i novým poznatkům.
PROVOZNÍ EXCELENCE:Usilujeme o dokonalost a provozní excelenci. Chceme se neustále zlepšovat, být nejlepší v tom, co děláme.

HODNOTY SKUPINY GUMOTEX JSOU ZAHRNUTY DO NAŠICH ZÁVAZKŮ

Klíčové závazky a zásady

Řídíme se všemi příslušnými zákony a právními předpisy, včetně implementovaných systémů řízení jako jsou ISO, IATF a další.
Dodržujeme uzavřené smlouvy, dohody a závazky.
Ke všem kolegům a externím partnerům se vždy chováme důstojně a s respektem.
Jsme odpovědným členem společnosti a uznáváme hodnoty společenské odpovědnosti firem.
Usilujeme o růst, inovace a dlouhodobé vytváření hodnoty.
Chráníme jak hmotné, tak nehmotné vlastnictví Skupiny GUMOTEX.

Rovné zacházení

Zavazujeme se se poskytovat rovné pracovní příležitosti. Ke každému přistupujeme spravedlivě a nedopouštíme se jakékoliv formy nezákonné diskriminace. Řídíme se všemi antidiskriminačními právními předpisy. Rozhodnutí v personálních záležitostech (např. nábor, vzdělávání, platové podmínky a kariérní růst) nikdy nejsou založena na diskriminaci jednotlivců na základě rasy, barvy pleti, pohlaví, věku, národnosti, náboženství, sexuální orientace, genderové identity, genderového projevu, rodinného stavu, občanství, zdravotního postižení, zdravotního stavu nebo jakéhokoliv jiného zákonem chráněného faktoru.

Netolerance fyzického a slovního násilí na pracovišti

Zavazujeme se zajišťovat bezpečné pracovní prostředí. V žádném případě netolerujeme jakoukoli formu násilí, fyzického ani verbálního. „Násilí“ zahrnuje vyhrožování nebo násilné jednání, zastrašování nebo pokusy o vzbuzení strachu.

Netolerance obtěžování

Zavazujeme se zajišťovat prostředí bez obtěžování. Pouze takové prostředí nám všem dává prostor k maximálnímu využití svého potenciálu. „Obtěžování”, tj. chování, ať už fyzické nebo verbální, projevované osobně nebo jinými způsoby (např. obtěžujícími poznámkami nebo e-maily), které vytváří urážlivé, zastrašující, ponižující nebo nepřátelské pracovní prostředí, nepřiměřeně narušující pracovní výkon jiné osoby, není tolerováno jakýmkoli způsobem.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Naši zaměstnanci jsou pro naši Skupinu tím nejcennějším přínosem. Zavazujeme se k jejich ochraně. Zavazujeme se k uplatňování nejvyšších bezpečnostních standardů, abychom chránili sami sebe, své kolegy a externí partnery, kteří u nás pracují nebo navštěvují naše provozy a zařízení. Dodržujeme veškerá pravidla v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany a postupy zabezpečení Skupiny GUMOTEX i příslušné právní předpisy a jiné závazné regulace. Nic neodůvodňuje obcházení nebo ignorování jakéhokoliv bezpečnostního pravidla – ať už interního postupu, právního předpisu nebo jiné závazné regulace.

Užívání návykových látek a alkoholu

Skupina GUMOTEX vykonává veškeré své podnikatelské aktivity s maximální zodpovědností, důrazem na bezpečnost, bez vlivů jakýchkoli látek, které by mohly zhoršit nebo změnit náš pracovní výkon. Netolerujeme alkohol, návykové látky nebo léky, které by mohly ohrozit naši schopnost bezpečně a úspěšně rozvíjet naše podnikání.

Dětská práce a nucená práce

Zakazujeme využití dětské práce, nucené práce nebo povinné práce v našich provozech. Osoba mladší 15 let či nezletilá osoba, která neukončila povinnou školní docházku je považována za dítě. Mladiství zaměstnanci ve věku do 18 let požívají zvýšené ochrany při práci prostřednictvím zvláštní úpravy pracovních podmínek.

Mzda a pracovní doba

Řídíme se všemi platnými právními předpisy o mzdách a pracovní době, včetně úpravy minimální mzdy, přesčasů a maximální pracovní doby. Nikdy nepožadujeme, aby zaměstnanec tyto předpisy porušoval.

Svoboda sdružování

Respektujeme právo každého zaměstnance zvolit si vstup do odborové organizace nebo jiného typu zaměstnaneckého zastoupení v souladu s platnými právními předpisy. Tato práva zaměstnanců garantujeme.

Ochrana informací Skupiny GUMOTEX

Všichni naši zaměstnanci chrání důvěrné informace o Skupině GUMOTEX, včetně informací, se kterými se mohou setkat během výkonu své práce. „Důvěrná informace“ je jakákoli informace, která není dostupná veřejnosti a byla získána na základě určitého postavení osoby v rámci Skupiny GUMOTEX.

Ochrana duševního vlastnictví Skupiny GUMOTEX

Duševní vlastnictví (IP) Skupiny GUMOTEX je považováno za jedno z nejcennějších aktiv a všichni zaměstnanci vynakládají maximální úsilí na jeho ochranu. IP zahrnuje autorská práva, patenty, užitné vzory, ochranné známky, obchodní tajemství, průmyslové vzory, loga, know-how, fotografie / videa, jména osob a jejich podobizny a jiné nehmotné průmyslové nebo obchodní vlastnictví.

Informace externích partnerů

Zavázali jsme se k ochraně důvěrných informací našich obchodních partnerů. Respektujeme a dodržujeme všechny dohody o utajení uzavřené s našimi partnery. Vážíme si vzájemné spolupráce, a proto nikdy nesdílíme důvěrné informace našeho partnera s jiným subjektem.

Duševní vlastnictví a jiná obchodní práva externích partnerů

Respektujeme veškerá práva duševního vlastnictví (IP) našich externích partnerů a další nehmotná obchodní práva náležející ostatním. Tato práva zejména zahrnují osobnostní práva, autorská práva, patenty, užitné vzory, ochranné známky, obchodní tajemství, průmyslové vzory a další. Nikdy vědomě neporušujeme tato práva.

GDPR

Dodržujeme všechna příslušná pravidla související s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR).

Ochrana osobních údajů zaměstnanců

Řádně spravujeme a používáme veškeré osobní údaje, které nám svěřují naši stávající zaměstnanci, budoucí i bývalí.

Ochrana životního prostředí

Skupina GUMOTEX je zodpovědný člen společnosti. Naším cílem je splňovat nebo i převyšovat požadavky příslušných právních předpisů a podmínek povolení v oblasti životního prostředí a používat postupy šetrné k životnímu prostředí pro zajištění jeho ochrany. Hledáme všechny možné příležitosti ke snížení odpadů a emisí.

Zajištění kvality a bezpečnosti produktů

Kvalita a bezpečnost produktů jsou pro nás nanejvýš důležité. Naši zákazníci volí GUMOTEX, protože dodáváme výrobky špičkové kvality a hodnoty.

Musíme zajistit, aby Skupina GUMOTEX splňovala nebo převyšovala příslušné legislativní a regulatorní požadavky, včetně našich certifikovaných norem nebo systémů řízení, např. ISO nebo IATF, týkajících se kvality a bezpečnosti výrobků. Naše produkty a obaly jsou bezpečné pro spotřebitele a životní prostředí, pokud jsou používány k určenému účelu.

Dodržování zákonů o hospodářské soutěži

Skupina GUMOTEX je zodpovědný podnikatelský subjekt. Naše úspěchy dosahujeme kvalitou našich výrobků, naší provozní excelenci a díky schopnostem našich pracovníků, nikdy však prostřednictvím nekalých obchodních praktik. Dodržujeme právní předpisy o ochraně hospodářské soutěže.

Transparentní jednání

Striktně dodržujeme všechny příslušné protikorupční zákony a další právní předpisy, včetně legislativy upravující zahraniční protikorupční praktiky. Nebudeme se angažovat nebo tolerovat jakoukoli formu korupce, úplatkářství, krádeže, zpronevěry nebo vydírání.

Nečiníme dodavatelská, zákaznická nebo jiná obchodní rozhodnutí na základě jakýchkoli poskytovaných nebo nabízených osobních výhod. Zejména nevyžadujeme ani nepřijímáme úplatky nebo odměny od nikoho, kdo obchoduje nebo se snaží navázat obchodní vztah se Skupinou GUMOTEX. Nenabízíme ani neposkytujeme úplatky nebo odměny žádným dodavatelům, zákazníkům nebo jiným externím partnerům.

Řešení možných střetů zájmu

Vždy jednáme výhradně v nejlepším zájmu Skupiny GUMOTEX. Abychom nadále udrželi reputaci Skupiny GUMOTEX, vynakládáme veškeré úsilí, abychom se vyvarovali situací, které by mohly vést ke střetu zájmu, ať už skutečným nebo potenciálním.

Žádné nelegální finanční transakce

Netolerujeme jakékoli použití nelegálních finančních transakcí, včetně plateb nebo jiných výhod osobám, společnostem, mezinárodním organizacím nebo vládním orgánům za účelem ovlivnění rozhodovacích procesů, které by porušovaly příslušné zákony, interní pravidla nebo postupy. Skupina GUMOTEX si vyhrazuje právo ukončit jakýkoli smluvní vztah, pokud se v dobré víře domnívá, že druhá smluvní strana svým chováním porušila příslušné protikorupční zákony nebo jiné právní předpisy.

Bojkoty a embarga

Máme zavedeny systémy a postupy, které nám pomáhají zodpovědně dodržovat závazné ekonomické sankce a obchodní embarga.

Komunikace

Naším cílem je poskytovat jasné a přesné informace médiím, externím partnerům, orgánům státní správy a široké veřejnosti. Srozumitelná komunikace nám pomáhá udržovat a rozvíjet vztahy s veřejností a dalšími partnery a posiluje naši dobrou pověst.

Vedení Skupiny GUMOTEX poskytne patřičné zdroje k naplňování této Deklarace, vytvoří podmínky pro ztotožnění se všech zaměstnanců s výše uvedenými principy a pravidelně je bude přezkoumávat. Naplňování těchto či obdobných principů očekáváme i od našich externích partnerů a toto očekávání je bráno v potaz při jejich výběru.

Dostupnost Deklarace je zajištěna zveřejněním na webových stránkách Skupiny GUMOTEX.

František Řezáč
Generální ředitel, Skupina GUMOTEX