Skip to main content

Dotační projekty

ROZŠÍŘENÍ VÝZKUMNĚ VÝVOJOVÉHO CENTRA GUMOTEX, AKCIOVÁ SPOLEČNOST – ETAPA 2_2020

GUMOTEX, akciová společnost realizuje projekt s názvem „Rozšíření výzkumně vývojového centra GUMOTEX, akciová společnost – Etapa 2_2020“, reg. č.: CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_297/0019512 a jeho realizace je plánována až do prosince 2022. Tento projekt je financován za podpory Evropské unie z prostředků fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu.

Cílem projektu je zajistit adekvátní zařízení pro vývoj nových výrobních postupů a materiálů, které umožní výrobu bez použití rozpouštědel na bázi benzinu, toluenu nebo acetonu u produktů pro gumárenský a plastikářský průmysl.

Podnikové vzdělávání ve společnosti GUMOTEX coating – OPZ 97

GUMOTEX coating, s.r.o. realizuje projekt s názvem „Podnikové vzdělávání ve společnosti GUMOTEX coating – OPZ 97“, reg. č.: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013696, který byl zahájen v listopadu 2019 a jeho realizace je plánována až do října 2021. Tento projekt je financován za podpory Evropské unie z prostředků Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí.

Hlavním cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní pozici. Celková výše dotace je 3 715 438,40 Kč.

Vývoj nové sluneční clony pro osobní automobily

GUMOTEX, akciová společnost realizuje projekt s názvem „Vývoj nové sluneční clony pro osobní automobily“, reg. č.: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_018/0001629, který byl zahájen v srpnu 2015 a jeho realizace je plánována až do prosince 2017. Tento projekt je financován za podpory Evropské unie z prostředků fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu.

Projekt je zaměřen na vývoj zcela nového konceptu moderní sluneční clony pro osobní automobily, která bude reflektovat stávající poptávku na trhu s komponenty pro automobilový průmysl. Díky vývoji tohoto nového konceptu se výrazným způsobem posílí konkurenceschopnost společnosti GUMOTEX, akciová společnost na trhu s komponenty pro automobilový průmysl. Výstupem projektu tak bude několik prototypů nových slunečních clon se zcela novými funkcionalitami.

Rozšíření výzkumně-vývojového centra OZ3

Předmětem projektu bylo rozšíření výzkumně – vývojového centra ve vlastních prostorách závodu v Břeclavi. Do těchto stávajících prostor byly umístěny nové laboratorní technologie pro přípravu gumárenských směsí a polotovarů, tedy nový laboratorní hnětič, laboratorní lis a laboratorní kalandr. Nově vybavená laboratoř je součástí nového vývojového centra, které společnost postupně buduje.


Celkové náklady projektu Rozšíření výzkumně-vývojového centra OZ3 byly 12 300 658 Kč, z čeho 5 265 000 Kč bylo hrazeno z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Operačního programu Podnikání a inovace. Projekt by realizovaný v letech 2014 až 2015.

Inovace klíčových výrobků společnosti

Předmětem projektu bylo zavést do výroby a na trh inovované nafukovací jádro inteligentních vzduchových matrací. Jedná se o výsledek vlastního VaV ve spolupráci s partnery. Součástí projektu bylo i zavedení inovovaného výrobního procesu.
Výroba tohoto inovovaného produktu vychází z nového a unikátního řešení, spočívající nové konstrukci jádra matrace a v použití nové technologie bezzákladového nánosování vstupního materiáluDíky tomu vznikají výrobky s mimořádnou kvalitou, trvanlivostí a dalšími specifickými vlastnostmi.
Pomocí nového procesu výroby je možné vyrábět inovovaná nafukovací jádra inteligentních vzduchových matracíCílem inovace výrobního procesu je tedy dosažení požadovaných parametrůa vlastností nových výrobků. Hlavní podstatou je pořízení nové nánosovací linky, která umožní výrobu vstupního materiálu v potřebné vysoké kvalitě.
Tento výrobní proces je ve světě zcela nový. Díky němu je možné dosáhnout výrazně lepších technických parametrů výroby.
Celkové náklady projektu Inovace klíčových výrobků společnosti byly 128 024 608 Kč, z čeho 49 680 000 Kč bylo hrazeno z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Operačního programu Podnikání a inovace. Projekt byl realizovaný v letech 2013 až 2015.

Akademie GUMOTEX

Hlavním záměrem projektu, který se realizoval od května 2013 do dubna 2015, bylo zavést systematické vzdělávání zaměstnanců s cílem zvýšit jejich adaptabilitu, produktivitu práce a konkurenceschopnost podniku. Projekt byl financovaný z prostředků EFS prostřednictvím operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Výše příspěvku byla 3 893 841 Kč.

Snížení energetických ztrát budovy č. 14

Celkové náklady projektu na snížení energetické náročnosti budovy č. 14, který zahrnoval zateplení obvodových konstrukcí, výměnu výplní otvorů a instalaci systému na využívání odpadového tepla z výroby, byly 13 050 000 Kč, z čeho 5 220 000 Kč bylo hrazených z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Operačního programu Podnikání a inovace. Projekt byl realizovaný v roce 2011.

Snížení energetických ztrát budovy č. 13

Do projektu realizovaného v roce 2010 a zaměřeného na snížení energetické náročnosti budovy č. 13, který zahrnoval zateplení obvodových konstrukcí, výměnu výplní otvorů a rekonstrukci vzduchotechniky, se investovalo 14 969 000 Kč. Z toho bylo 5 987 000 Kč financovaných prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Snížení emisí prchavých látek při povrchové úpravě tkanin

Projekt byl spolufinancovaný Evropským fondem pro regionální rozvoj prostřednictvím Operačního programu Infrastruktura (4 387 000 Kč) a Státním fondem životního prostředí ČR (1 253 000 Kč). Celkové náklady na projekt byly 48 566 480 Kč. 

Přejít na:

Kontakty